Sales by Public Tender

SALE BY PUBLIC TENDER

Tender are hereby invited for:
OFFER TO PURCHASE OF PORTION 36 [A PORTION OF PORTION 3] OF THE FARM MELKHOUTEFONTEIN NUMBER 480; MEASURING 21,7445 [TWENTY ONE COMMA SEVEN FOUR FOUR FIVE] HECTARES; HELD IN TERMS OF DEED OF TRANSFER NUMBER T30611/2013, situated approximately 14km from Stillbay.

Completed tenders in a sealed envelope, clearly marked:

Tender A Green and must be placed in the Stilbaai Auctions Tender Postal Box at P O Box 563, Still Bay on or before 30 December 2017. Late or unmarked tenders will not be considered. Not tenders per fax of email will be accepted.

The Seller reserves the right to withdraw any invitation to tender and/or to re- advertise or to reject any tender or accept a part of it. The Seller is not bound to accept the highest or any tender. If the tender is accepted a Purchase Agreement will be entered into and between the Seller and the successful Tenderer containing the terms and conditions on which the above property is being sold.

For viewing, call Andrew Green on – 073 492 5170.

VERKOPING PER OPENBARE TENDER

VERKOPING PER OPENBARE TENDER

Tenders word hiermee ingewag vir:

AANBOD OM GEDEELTE 36 [‘n GEDEELTE VAN GEDEELTE 3] VAN DIE PLAAS MELKEHOUT FONTEIN NR 480, GROOT 21.7445 [EEN EN TWINTIG KOMMA SEWE VIER VIER VYF] HEKTAAR, GEHOU IN TERME VAN TRANSPORTAKTE NR T30611/2013 TE KOOP, welke geleë is 14 km vanaf Stilbaai.

Die voltooide dokument waarin u tender vervat is, moet in ‘n verseëlde koevert, duidelik gemerk:
Tender A Green, voor Sondag, 30 Desember 2017 in die Tender Posbus van Stilbaai Veilings, Posbus 563, Stilbaai geplaas word.Laat of ongemerkte tenders sal nie oorweeg word nie. Geen tenders per faks of epos sal aanvaar word nie.
Die Verkoper behou himself die reg voor om enige versoek vir ‘n tender terug te trek en of te her-adverteer of enige tender te verwerp of gedeeltelik te aanvaar.

Die Verkoper is verder nie daartoe gebind om die hoogste of enige tender te aanvaar nie. Indien die tender aanvaar word sal ‘n koopooreenkoms opgestel word tussen die Verkoper en die suksesvolle Tenderaar, wat die terme en voorwaardes vervat waarop die bogenoemde eiendom verkoop word.

Vir besigtiging skakel Andrew Green by – 073 492 5170.

Laai Af voorbeeld van die “Tender BOD Vorm” Click hier!